Politika zasebnosti

PRAVNA PODLAGA

Ta dokument določa postopke in namene obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja Transparency International Slovenia kot upravljavec podatkov (v nadaljevanju kot »upravljavec« ali »izvajalec«) na svojih spletnih mestih www.spregovori.si in linija.spregovori.si ter vse dodatne informacije, ki jih mora upravljavec objaviti skladno z veljavnimi predpisi vključno z informacijami o pravicah posameznika in uveljavljanju njegovih pravic.

Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba) in  Zakon o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-2) določata pravila v zvezi z varstvom posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in pravila v zvezi s prostim pretokom teh podatkov ter varujeta temeljne pravice in svoboščine posameznikov, zlasti pravico do varstva osebnih podatkov.

4. člen Splošne uredbe določa, da so »osebni podatki« vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo (v nadaljevanju tudi »posameznik«).

Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje (2. alineja, 4. člen Splošne uredbe). Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

V skladu z 12. in naslednjimi členi Splošne uredbe je predvideno, da je treba posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, seznaniti z ustreznimi informacijami v zvezi z dejavnostmi obdelave, ki jih izvaja skrbnik podatkov, in s pravicami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

UPRAVLJAVEC IN OBDELOVALEC SPLETNE STRANI

Imetnik spletnih mest www.spregovori.si in linija.spregovori.si ter obdelovalec podatkov na navedenih spletnih mestih je Transparency International Slovenia – Društvo Integriteta, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, info@transparency.si za osebne podatke, ki se zberejo s tehničnimi piškotki in podatke, ki se vnesejo ob registraciji za spletno platformo Linija Spregovori!.

V zvezi z morebitnimi osebnimi podatki, ki jih posamezniki vnašajo v okviru uporabe Linije Spregovori!, je Transparency International Slovenia obdelovalec podatkov, saj zagotavlja in nudi digitalno platformo. Upravljavec teh osebnih podatkov pa je vsakokratni naročnik spletne platforme za notranjo prijavo nepravilnosti Linija Spregovori!.

KONTAKT UPRAVLJAVCA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Transparency International Slovenia kot upravljavca ali kot obdelovalca osebnih podatkov lahko kontaktirate preko elektronske pošte gdpr@spregovori.si. 

NAMEN OBDELAVE PODATKOV

Namen obdelave podatkov je:

 • sklepanje in izvajanje pogodbenega razmerja, vključno z izpolnjevanjem davčnih in računovodskih obveznosti;
 • izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

METODE OBDELAVE PODATKOV IN SHRANJEVANJE

V skladu z določbami 5. člena Splošne uredbe so osebni podatki:

 • obdelani na zakonit, pravilen in transparenten način v odnosu do posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;
 • zbrani in zabeleženi za posebne, izrecne in zakonite namene ter so nato obdelani v skladu s temi nameni;
 • ustrezni, relevantni in omejeni do mere, ki je potrebna glede na namene, za katere se obdelujejo;
 • točni in po potrebi posodobljeni;
 • obdelani na način, ki zagotavlja ustrezno varnost;
 • shranjeni v obliki, ki omogoča identifikacijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v časovnem obdobju, ki ni daljše od doseganja namenov, za katere se obdelujejo.

Osebne podatke bo upravljavec podatkov obdeloval z avtomatiziranimi in neavtomatiziranimi orodji. Shranjevanje osebnih podatkov v elektronski obliki poteka preko varnih strežnikov na območjih z nadzorovanim in omejenim dostopom.

Za preprečevanje izgube podatkov, nezakonite ali nepravilne uporabe in nepooblaščenega dostopa se upoštevajo posebni varnostni ukrepi.

SHRANJEVANJE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki se hranijo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namenov, za katere so bili zbrani in obdelani. Zato se osebni podatki praviloma hranijo ves čas veljavnosti razmerja z izvajalcem.

Upravljavec podatkov je po prenehanju pogodbenega razmerja z izvajalcem in s tem povezanih namenov obdelave v vsakem primeru dolžan in/ali upravičen do nadaljnjega hranjenja osebnih podatkov. Hranjeni so v celoti ali delno in za točno določene namene v skladu z zahtevami različnih pravnih podlag (npr. obveznost hrambe dokumentacije za knjiženje poslovnih dogodkov v obdobju 10 let v skladu z Zakonom o davčnem postopku idr.) ali za uveljavljanje oziroma zaščito pravice na sodišču (npr. v primeru morebitnih sporov v zvezi z dejavnostmi, ki jih izvaja izvajalec).

SPOROČANJE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki bodo dostopni upravljavcu osebnih podatkov, obdelovalcu in zunanjim sodelavcem izključno za izvajanje pogodbenega razmerja in z natančno navedbo v skladu s 28. členom Splošne uredbe.

Za pogodbene obdelovalce so imenovani naslednji subjekti:

 • Hostko d.o.o. kot ponudnik gostovanja spletne strani Spregovori.si
 • Scaleway S.A.S kot ponudnik infrastrukture in gostovanja spletne platforme Linija Spregovori!
 • Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. kot razvijalec in vzdrževalec odprtokodne programske opreme GlobaLeaks za prijavo nepravilnosti, na kateri je zasnovana Linija Spregovori!
 • Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja kot zunanja IT podpora in vzdrževalec spletne platforme Linija Spregovori!

RAZKRITJE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki niso predmet razkritja.

PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TUJINO

Osebni podatki se obdelujejo v Sloveniji in v državah Evropske unije.

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države.

PIŠKOTKI

Transparency International Slovenia si dejavno prizadeva za zaščito svojih strank in uporabnikov ter osveščanje o vprašanjih informacijske varnosti in zasebnosti.

Transparency International Slovenia na svojih spletnih mestih uporablja samo tehnične piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje spletnih strani in za zagotavljanje storitev. To so piškotki, potrebni za preverjanje pristnosti uporabnikov in varnosti spletnih mest. Transparency International Slovenia ne uporablja kakršnih koli piškotkov za profiliranje obiskovalcev, trženje in piškotkov tretjih oseb.

Tehnični piškotek, ki se uporablja:

 • IME PIŠKOTKA: Sejni piškotek
 • OPIS: Tehnični piškotek ponudnika, ki se uporablja za avtentikacijo uporabnika.
 • STORITEV: Spletna platforma za notranjo prijavo nepravilnosti
 • DOBA HRANJENJA: Do zaprtja zavihka brskalnika

PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli dostopa do osebnih podatkov, da jih popravi, odstrani in na splošno uveljavlja vse pravice, ki so mu izrecno priznane v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do potrditve obstoja ali neobstoja osebnih podatkov in njihovega posredovanja v razumljivi obliki ter do seznanitve z njihovim načinom pridobitve (izvorom), nameni in načini obdelave. Pravico ima do navedbe identifikacijskih podatkov upravljavca podatkov, obdelovalca podatkov in drugih posameznikov oziroma kategorij posameznikov, ki lahko prihajajo v stik z osebnimi podatki. Poleg tega ima pravico preveriti ažurnost osebnih podatkov, zahtevati njihovo vključitev, posodobitev ali popravek. Zahteva lahko preklic, pretvorbo v anonimno obliko ali blokiranje osebnih podatkov, ki se obdelujejo v nasprotju z veljavno zakonodajo, ter njihovo omejitev v skladu z zakonodajo in v vsakem primeru iz upravičenih razlogov v celoti ali delno nasprotovati njihovi obdelavi. Pravico ima do prenosljivosti svojih osebnih podatkov ter pravico do vložitve pritožbe pri pooblaščeni osebi oziroma upravljavcu in/ali obdelovalcu.

UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

Za uveljavljanje pravic lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadarkoli kontaktira upravljalca oziroma obdelovalca preko elektronske pošte na: gdpr@spregovori.si

PRAVICA DO PRITOŽBE PRI NADZORNEM ORGANU

Poleg tega veljavna zakonodaja priznava pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. V kolikor menite, da so vam bile kršene pravice po Splošni uredbi, lahko podate pritožbo Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si  telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).